Videofilmpjes over de rechten van de patiënt

Nieuws

De FOD Volksgezondheid heeft 8 videofilmpjes gemaakt, die elk één van de acht patiëntenrechten illustreren. Die filmpjes worden verspreid aan partners binnen de gezondheidszorg.

In het kader van haar taak op het vlak van de ondersteuning van de communicatie van de federale overheidsdiensten heeft de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bijgedragen tot de verwezenlijking van deze filmpjes.  

De wet over de rechten van de patiënt bestaat reeds een aantal jaren. Deze wet heeft tot doel de relatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren. 

De rechten van de patiënt zijn:

  • ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
  • geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
  • vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie
  • vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en het bekomen van een kopie
  • verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde ombudsdienst

Die rechten zijn nog onvoldoende gekend. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid ook 8 videofilmpjes gemaakt, die elk één van de acht patiëntenrechten illustreren. Die filmpjes worden verspreid door de verschillende partners binnen de gezondheidszorg.